Optegnelse over holocæn historie

For omkring 8.000 år siden begyndte stigningen af efteristidens havniveau at sætte tempoet ned fra 1,25 m til 0,14 m per hundrede år, hvilket fik Vadehavet til at opstå. Det største tidevandsområde i den tempererede del af verden, som tørlægges ved lavvande, udviklede sig med en havvendt barriere af klitøer og sandbanker og et område mod fastland bestående af vadehav og marskområde.

Det nuværende landskab over og under havoverfladen er næsten udelukkende et produkt af de sidste tre istider og de mellemliggende faser, herunder den nuværende. Man formoder, at tidligere istider lod kystmiljøer opstå, der minder om nutidens Vadehav. I det mindste indikerer fossiler et lignende dyreliv i havet som i nutidens, og meget gamle skrænter og marine aflejringer viser, hvor langt mellemistidernes have har strakt sig ind i landet.

Tempoet for havniveauets stigning og tilførslen af sedimenter varierede over tid og sted, hvilket har resulteret i en vedvarende dynamisk formgivning af Vadehavets kyst. Som et resultat heraf er dele af kysten vokset, hvor havets tidevand og bølger har vasket flere sedimenter ind fra den omkringliggende zone på åbent hav, end der var behov for til at kompensere for havniveauets stigning. Til andre tider har kysten trukket sig tilbage nogle steder, når tilførslen af sedimenter ikke kunne kompensere for havniveauets stigning. På den måde er den holocæne historie for havniveauet, klimaet og aflejringsmæssige reaktioner blevet bevaret i den stratigrafiske optegnelse over Vadehavet.

Transgression curve of the average tidal high water in the southern North Sea. K.-E. Behre, 2004.
Transgression curve of the average tidal high water in the southern North Sea. K.-E. Behre, 2004.