Naturbeskyttelsesprojekter

Vadehavet er et økosystem med mange facetter. Det betyder, at Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetager mange forskellige opgaver, når det arbejder for at bevare verdensarven og beskæftiger sig med geomorfologi og klima, levesteder og samfund, arter, menneskelige aktiviteter og forurening vedrørende Vadehavet. Dertil hører også de mest presserende emner, som fx klimaforandringer, marskområder og klitter, yngle- og trækfugle, sæler og invasive arter, udpeget ekspertgrupper til at understøtte overvågningen og forvaltningen.